Terma Perkhidmatan HelloSign

Disiarkan pada 31 Mei 2022

Berkuat kuasa pada: 1 Jun 2022

Terma Perkhidmatan HelloSign ini ("Terma" atau "Perjanjian") mentadbir akses kepada dan penggunaan laman web dan perkhidmatan HelloSign (secara kolektif, "Perkhidmatan HelloSign"). Anda akan dianggap sebagai pelawat harta kami ("Pelawat Tapak"), atau individu dan/atau entiti yang mencipta akaun atau membeli/menggunakan Perkhidmatan HelloSign (secara kolektif, "Pelanggan"). Pelanggan dan Pelawat Tapak mungkin dirujuk dalam Terma ini sebagai "anda" mengikut yang terpakai. Terma ini ialah perjanjian antara anda dengan salah satu entiti yang dikenal pasti di bawah (setiap satunya, "HelloSign", "kami" atau "kita" untuk tujuan terma ini). Harap maklum bahawa kami boleh mengubah Terma ini seperti yang dijelaskan lebih lanjut dalam bahagian pindaan di bawah. Oleh itu, anda perlu memastikan bahawa anda menyemak halaman ini dari semasa ke semasa. Dasar Privasi kami menerangkan cara kami mengumpulkan dan menggunakan maklumat anda, Dasar Penggunaan Boleh Diterima kami menggariskan tanggungjawab anda semasa menggunakan Perkhidmatan kami, dan Terma Khusus Perkhidmatan kami mengandungi terma yang mungkin terpakai untuk perkhidmatan tertentu. Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma ini, Dasar Privasi, Dasar Penggunaan Boleh Diterima, dan Terma Khusus Perkhidmatan kami.

Jika anda bersetuju dengan terma ini dan jika berkenaan, Perjanjian Pemprosesan Data untuk penggunaan Perkhidmatan oleh sebuah organisasi, anda sedang bersetuju bagi pihak organisasi tersebut. Anda mesti mempunyai kuasa untuk mengikat organisasi tersebut dengan terma-terma ini, jika tidak, anda tidak seharusnya mendaftar untuk Perkhidmatan.

Untuk tujuan Terma ini, HelloSign merujuk kepada:

 • Dropbox, Inc., jika: anda adalah Pelawat Tapak atau pelanggan yang berpangkalan di Amerika Syarikat, wilayah dan harta bendanya, Kanada atau Mexico.
 • Dropbox International Unlimited Company jika: anda seorang Pelawat Tapak atau pelanggan yang berpangkalan di luar Amerika Syarikat, wilayah dan hartanya, Kanada atau Mexico.

1.    GAMBARAN KESELURUHAN PERKHIDMATAN HELLOSIGN

HelloSign menyediakan rangkaian produk dan perkhidmatan yang membenarkan Pelanggan memperkemas transaksi yang kompleks melalui penyelesaian digital yang inovatif seperti faks elektronik, tandatangan elektronik dan automasi aliran kerja. HelloSign juga menyediakan antara muka pengaturcaraan aplikasi (“API”) yang membenarkan Pelanggan membina penyelesaian automasi faks, tandatangan atau aliran kerja yang diintegrasikan dalam laman web, aplikasi atau harta Pelanggan (“Harta Pelanggan”) yang lain.

2.    TERMA KHUSUS PERKHIDMATAN.

Produk HelloSign tertentu mempunyai terma khusus ("Terma Khusus Perkhidmatan") yang kini tersedia di sini. Sekiranya terdapat pertentangan antara Terma Khusus Perkhidmatan yang terpakai untuk produk tertentu dengan Terma ini, Terma Khusus Perkhidmatan akan digunakan.

3.    Pendaftaran dan Penggunaan Akaun.

 1. 3.1   Pelanggan dan Pengguna yang Sah (seperti yang ditentukan di bawah) mungkin perlu mendaftar akaun HelloSign untuk membuat pesanan atau mengakses atau menggunakan Perkhidmatan HelloSign. HelloSign boleh membuat akaun untuk pengguna bagi menggunakan Perkhidmatan HelloSign. Maklumat akaun mestilah tepat, terkini dan lengkap, dan akan diatur oleh Dasar Privasi HelloSign (kini tersedia di www.hellosign.com/privacy). Pelanggan bersetuju untuk memastikan maklumat ini terkini agar HelloSign dapat mengirim pemberitahuan, pernyataan dan maklumat lain melalui e-mel atau melalui Perkhidmatan. Pelanggan mesti memastikan bahawa sebarang kata laluan dan kelayakan akses lain (seperti token API) untuk Perkhidmatan HelloSign dirahsiakan dan tidak dikongsi dengan orang yang tidak dibenarkan. Jika ada Pengguna yang Sah berhenti bekerja untuk Pelanggan, Pelanggan harus segera menghentikan akses orang itu ke akaunnya dan sebarang Perkhidmatan HelloSign. Pelanggan akan bertanggungjawab untuk semua dan semua tindakan yang dilakukan menggunakan akaun, kata laluan atau kelayakan akses penggunanya. Pelanggan mesti memberitahu HelloSign dengan segera mengenai pelanggaran keselamatan atau penggunaan akaun mereka secara tidak sah. Akaun diberikan kepada Pelanggan tertentu dan tidak boleh dikongsi dengan orang lain. Anda hanya boleh menggunakan Laman web ini dan Perkhidmatan jika anda berumur 18 tahun atau lebih, dapat secara sah bersetuju dengan Syarat ini, dan bukan pesaing kepada HelloSign (atau membangunkan sebarang produk atau perkhidmatan yang bersaing dan/atau serupa). Anda juga boleh membenarkan Pengguna Sah anda (seperti yang ditentukan di bawah) untuk menggunakan dan mengakses Perkhidmatan HelloSign bagi pihak anda.
 2. 3.2   "Pengguna yang Sah" didefinisikan sebagai orang perseorangan (seperti pekerja, kontraktor, ejen Pelanggan) yang didaftarkan dan dibenarkan oleh Pelanggan untuk menggunakan Perkhidmatan HelloSign yang tertakluk kepada Terma ini dan sebarang sekatan dalam Pelan Langganan yang terpakai (seperti yang ditakrifkan di bawah). Pelanggan perlu memastikan bahawa Penggunanya yang Sah mematuhi Terma-terma ini dan Pelanggan bertanggungjawab atas semua tindakan Penggunanya yang Sah.

4.    Hak Penggunaan dan Akses

 1. 4.1   Lesen terhad. Tertakluk pada Terma-terma ini, HelloSign memberi pelanggan lesen terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan dan mengakses Perkhidmatan HelloSign untuk tujuan perniagaannya sebagaimana yang dibenarkan dalam Terma ini. Penggunaan dan akses Anda ke Perkhidmatan tertakluk pada apa-apa batasan yang ditetapkan dalam borang pesanan yang terpakai, pelan dalam talian atau Terma Khusus Perkhidmatan (sama ada berbayar atau percuma, secara kolektif "Pelan Langganan"). 
 2. 4.2   Sekatan Umum. Pelanggan tidak boleh (dan tidak boleh membenarkan pihak ketiga untuk):
     i. menyewa, memajak, menyalin, memindah, menjual semula, sublesen, berkongsi masa, atau memberikan akses ke Perkhidmatan HelloSign kepada pihak ketiga (kecuali Pengguna yang Sah atau seperti yang dibenarkan di bawah Terma Khusus Perkhidmatan);
     ii. menggabungkan Perkhidmatan HelloSign (atau sebahagian daripadanya) dengan, atau menggunakannya dengan atau untuk menyediakan, mana-mana laman web, produk, atau perkhidmatan, selain di laman web / aplikasi yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pelanggan dan sebagaimana yang dibenarkan secara khusus di sini;
     iii. menyebarkan maklumat secara terbuka mengenai prestasi Perkhidmatan HelloSign (yang dianggap sebagai Maklumat Sulit HelloSign);
     iv. mengubah atau membuat kerja terbitan Perkhidmatan HelloSign atau sebahagian daripadanya;
     v. jurutera terbalik, menyahhimpun, nyahkompil, meterjemahkan, atau berusaha untuk mendapatkan atau memperoleh kod sumber, idea asas, algoritma, format fail, atau API bukan awam ke mana-mana Perkhidmatan HelloSign, kecuali setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai dan hanya dengan notis awal kepada HelloSign;
     vi. melanggar atau memintasi sebarang langkah keselamatan, had kadar, atau penjejakan penggunaan (seperti penjejakan peristiwa) Perkhidmatan HelloSign, atau mengkonfigurasi Perkhidmatan HelloSign (atau komponennya) untuk mengelakkan daripada menghantar peristiwa atau transaksi atau untuk mengelakkan daripada dikenakan bayaran;
     vii. mengedar mana-mana bahagian Perkhidmatan HelloSign kecuali yang dibenarkan di sini;
     viii. mengakses Perkhidmatan HelloSign untuk tujuan membina produk atau perkhidmatan yang kompetitif atau menyalin ciri atau antara muka penggunanya;
     ix. menggunakan Perkhidmatan HelloSign untuk tujuan penilaian produk, penanda aras, atau analisis perbandingan lain yang dimaksudkan untuk penerbitan tanpa persetujuan bertulis daripada HelloSign terlebih dahulu; atau
     x. membuang atau mengaburkan apa-apa notis proprietari atau lain-lain yang terdapat dalam Perkhidmatan HelloSign, termasuk dalam laporan atau output yang diperoleh daripada Perkhidmatan HelloSign.
 3.  xi.  menggunakan atau membenarkan Perkhidmatan digunakan untuk tujuan yang menyalahi undang-undang atau mengelirukan, atau cara yang tidak selari dengan Terma ini.
 4. xii.menyimpan, menghantar ataupun memproses sebarang maklumat melalui Perkhidmatan yang termasuk dalam takrifan "Maklumat Kesihatan Terlindung" di bawah Peraturan Privasi HIPAA (45 C.F.R Bahagian 164.051), melainkan Pelanggan dan HelloSign memeterai Perjanjian Sekutu Perniagaan HIPAA secara berasingan.
 5. 4.3   Pelepasan Beta dan Langganan Akses Percuma. HelloSign boleh menyediakan Perkhidmatan HelloSign kepada Pelanggan secara percuma atau secara percubaan ("Langganan Akses Percuma") atau dengan "alpha", "beta", atau Perkhidmatan, integrasi, atau ciri HelloSign peringkat awal lainnya ("Pelepasan Beta" ), yang menjadi pilihan Pelanggan untuk digunakan. Bahagian ini akan terpakai untuk Langganan Akses Percuma atau Pelepasan Beta (walaupun jika Pelepasan Beta disediakan dengan bayaran atau dikira dalam Pelan Langganan Pelanggan) dan menggantikan peruntukan berlawanan dalam Terma ini. HelloSign boleh menggunakan usaha suci hati mengikut budi bicaranya untuk membantu Pelanggan dengan Langganan Akses Percuma atau Pelepasan Beta. Walaupun begitu, dan tanpa mengehadkan penafian dan batasan lain dalam Terma ini, PELANGGAN BERSETUJU BAHAWA APA-APA LANGGANAN AKSES PERCUMA ATAU PELEPASAN BETA DISEDIAKAN BERDASARKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA" TANPA WARANTI, SOKONGAN, PENYELENGGARAAN, PENYIMPANAN, SLA, ATAU SEBARANG JENIS KEWAJIPAN GANTI RUGI. BERKENAAN DENGAN PELEPASAN BETA, PELANGGAN SETERUSNYA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA PELEPASAN BETA MUNGKIN TIDAK LENGKAP ATAU BERFUNGSI SEPENUHNYA DAN MUNGKIN MENGANDUNGI PEPIJAT, RALAT, KETINGGALAN, DAN MASALAH LAIN DI MANA HELLOSIGN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB. DENGAN SEWAJARNYA, SETIAP PENGGUNAAN PELEPASAN BETA ADALAH RISIKO PELANGGAN SENDIRI. HelloSign tidak menjanjikan bahawa versi Pelepasan Beta yang akan datang akan dikeluarkan atau akan tersedia dengan terma komersial atau yang lain. HelloSign boleh menamatkan hak Pelanggan untuk menggunakan Langganan Akses Percuma atau Pelepasan Beta pada bila-bila masa dengan apa-apa alasan atau tanpa alasan mengikut budi bicara mutlak HelloSign, tanpa tanggungjawab

5.    PEMILIKAN DAN MAKLUM BALAS

 1. 5.1   Data Pelanggan. Seperti antara kedua-dua belah pihak, Pelanggan kekal memiliki semua hak, pangkat, dan kepentingan (termasuk hak harta intelektual) dalam dan kepada kandungan dan dokumen yang dimuat naik oleh Pelanggan ke dalam Perkhidmatan HelloSign (tidak termasuk harta intelektual HelloSign) ("Data Pelanggan"). Pelanggan dengan ini memberikan HelloSign hak dan lesen yang tidak eksklusif, di seluruh dunia, bebas royalti untuk mengumpulkan, menggunakan, menyalin, menyimpan, menghantar, mengubah, dan membuat kerja-kerja terbitan Data Pelanggan setakat yang diperlukan untuk memberikan Perkhidmatan HelloSign atau sebaliknya dibenarkan dalam Terma ini. Pelanggan secara jelas memberikan kuasa kepada HelloSign untuk menggunakan dan memproses Data Pelanggan (termasuk setiap Maklumat Sulit yang terkandung di dalamnya) seperti yang dijelaskan dalam Terma-terma ini dan dalam Dasar Privasi HelloSign, yang memperuntukkan, tetapi tidak terbatas pada, penghantaran dan perkongsian kandungan dan dokumen sebagaimana yang diarahkan oleh penggunaan Perkhidmatan HelloSign oleh Pelanggan dengan pihak ketiga (contohnya, individu/entiti undang-undang) yang dijemput oleh Pelanggan untuk melihat, meluluskan atau menandatangani kandungan dan dokumen tersebut. Lesen dan keizinan ini dipanjangkan kepada sekutu kami dan pihak ketiga yang dipercayai yang bekerjasama dengan kami.
 2. 5.2   Data Agregat/Tanpa Nama. Pelanggan bersetuju bahawa HelloSign akan mempunyai hak untuk menghasilkan data agregat atau tanpa nama dan bahawa data agregat atau tanpa nama adalah dimiliki oleh HelloSign, yang mungkin digunakan oleh HelloSign untuk apa-apa tujuan perniagaan semasa atau selepas tempoh Perjanjian ini (termasuk tanpa batasan untuk membangunkan dan meningkatkan produk dan perkhidmatan HelloSign serta membuat dan menyebarkan laporan dan bahan lain). Untuk kejelasan, HelloSign hanya akan mendedahkan data agregat atau tanpa nama secara luaran dalam bentuk tidak dikenalpasti (tanpa nama) yang tidak mengenal pasti Pelanggan, Pengguna yang diberi kuasa, atau pengguna akhir, dan yang ditanggalkan daripada semua pengecam berterusan atau peribadi. Pelanggan tidak bertanggungjawab untuk penggunaan data agregat atau tanpa nama HelloSign.
 3. 5.3   Harta Intelektual HelloSign. Ini adalah perjanjian langganan untuk akses dan penggunaan Perkhidmatan HelloSign. Pelanggan mengakui bahawa ia hanya memperoleh hak terbatas untuk menggunakan Perkhidmatan HelloSign dan bahawa tanpa mengira penggunaan apa-apa perkataan "pembelian", "penjualan" atau istilah serupa, tidak ada hak pemilikan yang dialihkan kepada Pelanggan (atau Pengguna yang Sah atau pengguna akhirnya ) di bawah Terma ini. Pelanggan bersetuju bahawa HelloSign (dan pembekalnya) mengekalkan semua hak, pangkat dan kepentingan (termasuk semua hak harta intelektual) dalam dan pada semua Perkhidmatan HelloSign, dan semua dokumentasi, teknologi, kod, pengetahuan, logo, templat yang berkaitan atau yang mendasari, apa-apa sahaja yang disampaikan sebagai sokongan perkhidmatan lain, dan apa-apa kemas kini, pengubahsuaian, atau kerja terbitan mana-mana perkara di atas (semuanya dianggap sebagai Maklumat Sulit HelloSign) dan bahawa HelloSign menyimpan sebarang lesen yang tidak diberikan secara khusus dalam Terma ini. Selain aplikasi dan API mudah alih yang berkenaan, Perkhidmatan HelloSign ditawarkan sebagai produk yang dihoskan dalam talian. Pelanggan mengakui dan setuju bahawa ia tidak berhak sewajarnya mendapatkan salinan perisian di sebalik Perkhidmatan HelloSign dan bahawa HelloSign pada pilihannya boleh membuat kemas kini, pembetulan pepijat, pengubahsuaian atau penambahbaikan pada Perkhidmatan HelloSign dari semasa ke semasa.
 4. 5.4   Maklum balas. Sekiranya Pelanggan memilih untuk memberikan cadangan, komen, penambahbaikan, maklumat, idea atau maklum balas atau bahan lain yang berkaitan dengan HelloSign (secara kolektif, "Maklum Balas"), Pelanggan dengan ini memberikan HelloSign hak dan lesen berterusan, tidak boleh ditarik balik, dilesenkan, bebas royalti di seluruh dunia untuk menggunakan, menyalin, mendedahkan, melesenkan, mengedarkan, dan mengeksploitasi sebarang Maklum Balas dalam apa-apa format dan dengan apa-apa cara pun tanpa kewajipan, pembayaran, atau sekatan berdasarkan hak harta intelektual atau sebaliknya. Tiada apa-apa dalam Syarat ini yang membatasi hak HelloSign untuk menggunakan, mengembangkan, menilai, atau memasarkan produk secara bebas, sama ada menggabungkan Maklum Balas atau sebaliknya.

6.    Privasi & Keselamatan

 1. 6.1   Dasar Privasi HelloSign. Maklumat yang anda berikan kepada kami atau yang kami kumpulkan akan digunakan seperti yang dijelaskan dalam Terma ini dan dalam Dasar Privasi HelloSign (kini tersedia di www.hellosign.com/privacy). Sila baca Dasar Privasi HelloSign dengan teliti kerana ia mengandungi butiran penting mengenai pengumpulan, penggunaan dan penyimpanan maklumat kami.
 2. 6.2   Keselamatan. HelloSign melindungi maklumat anda daripada penggunaan atau pendedahan yang tidak dibenarkan dengan mengambil langkah-langkah teknikal dan organisasi yang munasabah yang dirancang untuk menjamin sistem kami daripada akses, penggunaan atau pengubahsuaian yang tidak dibenarkan.
 3. 6.3   Batasan data pelanggan. Perjanjian ini merupakan arahan Pelanggan untuk HelloSign bagi Memproses Data Pelanggan. HelloSign, kakitangan HelloSign dan Subkontraktornya hanya akan Memproses, mengakses, menggunakan, menyimpan, dan memindahkan Data Pelanggan seperti yang diarahkan oleh Pelanggan untuk menyampaikan Perkhidmatan dan memenuhi kewajipan HelloSign dalam Perjanjian. Kategori Data Peribadi yang akan diproses oleh HelloSign dan aktiviti pemprosesan yang akan dilakukan di bawah Perjanjian ini ditetapkan dalam Perjanjian Pemprosesan Data. HelloSign akan memberitahu Pelanggan mengenai apa-apa keperluan undang-undang yang menghalangnya daripada mematuhi arahan Pelanggan, kecuali dilarang melakukannya oleh undang-undang yang berkaitan atau atas alasan kepentingan umum. Mana-mana kakitangan HelloSign yang mempunyai akses kepada Data Pelanggan akan terikat dengan kewajipan kerahsiaan yang sesuai.
 4. 6.4   Pemindahan Data.
 5. 6.4.1 Pemindahan Data. Pelanggan bersetuju bahawa HelloSign dan Subkontraktornya boleh memindahkan Data Pelanggan dan mengakses, menggunakan dan menyimpan Data Pelanggan di lokasi selain negara Pelanggan.
 6. 6.4.2 Perjanjian Pemprosesan Data. Selagi Data Pelanggan tertakluk kepada Undang-undang Perlindungan Data EU dan diproses oleh HelloSign atas nama Pelanggan, Pelanggan dan HelloSign bersetuju dengan Perjanjian Pemprosesan Data. Perjanjian Pemprosesan Data hanya terpakai kepada Perkhidmatan, dan tidak terpakai kepada Perkhidmatan Beta.
 7. "Perjanjian Pemprosesan Data" bermaksud perjanjian dengan HelloSign berkaitan dengan pematuhan Undang-undang Perlindungan Data EU yang dinyatakan pada pautan berikut: assets.dropbox.com/documents/en/legal/hs-data-processing-agreement.pdf atau pautan lain yang mungkin disediakan oleh HelloSign."
 8. 6.4.3 Program Perisai Privasi EU-A.S. dan Switzerland-A.S. HelloSign disahkan dan mematuhi Program Perisai Privasi EU-A.S. dan Switzerland-A.S., seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pengekalan Data Peribadi yang dipindahkan dari EEA, Switzerland, dan United Kingdom (selagi ia bukan sebahagian dari EEA) kepada Amerika Syarikat yang menggunakan Perisai Privasi. Jika Program Perisai Privasi tidak sah, HelloSign akan menggunakan usaha yang munasabah secara komersial untuk mematuhi mekanisme pemindahan data gantian atau pengganti.

7.    Kewajipan Pelanggan

 1. 7.1  Pelanggan bersetuju untuk: (i) mengekalkan dasar privasi yang mencukupi secara sah mengenai Harta Pelanggannya, dan memberikan semua pendedahan yang diperlukan; (ii) memperoleh semua hak, pelepasan, dan persetujuan yang diperlukan untuk membolehkan Data Pelanggan atau maklumat lain (termasuk apa-apa maklumat peribadi) dikumpulkan, digunakan, dan didedahkan dengan cara yang selari dengan Terma ini dan untuk memberikan hak serta lesen kepada HelloSign yang dinyatakan dalam Terma ini; (iii) gunakan Perkhidmatan HelloSign menurut Dasar Penggunaan Boleh Diterima oleh HelloSign ketika ini (tersedia pada masa ini www.hellosign.com/acceptable-use-policy); dan (iv) tidak mengambil tindakan yang akan menyebabkan HelloSign, Perkhidmatan HelloSign atau API menjadi tertakluk kepada terma pihak ketiga (termasuk terma lesen sumber terbuka).
 2. 7.2  Pelanggan menyatakan dan menjamin bahawa Harta Pelanggannya, dan pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan Data Pelanggan tidak akan melanggar hak pihak ketiga, termasuk hak kekayaan intelektual, privasi dan publisiti. Pelanggan selanjutnya menyatakan dan menjamin bahawa pengumpulan dan penggunaan apa-apa maklumat atau data peribadi yang diberikan kepada HelloSign mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan peraturan perlindungan data yang berkenaan. Sekiranya Pelanggan menerima permintaan penghapusan atau pemberitahuan pelanggaran yang berkaitan dengan Data Pelanggan, ia mesti segera: (i) berhenti menggunakan item yang berkaitan dengan Perkhidmatan HelloSign; dan (ii) memberitahu HelloSign. Jika HelloSign menerima permintaan penghapusan atau pemberitahuan pelanggaran yang berkaitan dengan Data Pelanggan, HelloSign dapat memeri jawapan menurut dasarnya, dan akan memberitahu dan berunding dengan Pelanggan mengenai langkah selanjutnya.
 3. 7.3  Tanggungjawab tandatangan elektronik: Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa: (i) antara HelloSign dan Pelanggan, Pelanggan mempunyai kawalan dan tanggungjawab eksklusif untuk kandungan semua Data Pelanggan, termasuk setiap dokumen yang digunakan dengan Perkhidmatan; dan,(ii) jenis dokumen, perjanjian, atau kontrak tertentu mungkin dikecualikan daripada undang-undang tandatangan elektronik umum (seperti wasiat, amanah, perintah pengadilan, atau hal-hal undang-undang keluarga), atau mungkin memiliki peraturan khusus yang berkenaan untuknya; dan, (iii) Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan bahawa dokumen, perjanjian atau kontrak yang digunakannya dengan Perkhidmatan sesuai untuk tandatangan elektronik, dan HelloSign tidak bertanggungjawab atas penentuan atau penggunaan tersebut; dan, (iv) Undang-undang atau peraturan perlindungan pengguna dapat mengenakan keperluan khusus untuk transaksi elektronik yang melibatkan pengguna, Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya untuk memastikan ia mematuhi semua undang-undang/peraturan tersebut, dan HelloSign tidak memiliki kewajiban untuk membuat penentuan tersebut atau membantu memenuhi keperluan di dalamnya. Sekiranya Pelanggan menggunakan API atau perkhidmatan lain yang membolehkan Pelanggan melakukan pengesahan pengguna akhir/peserta/penandatangan, Pelanggan sepenuhnya bertanggungjawab untuk pengesahan tersebut.

8    Terma Pembayaran

 1. 8.1   Pelan Langganan. Harga, ciri, dan pilihan Perkhidmatan HelloSign bergantung pada Pelan Langganan yang dipilih oleh Pelanggan (termasuk sebarang penggunaan atau bayaran lebihan). HelloSign tidak menjamin bahawa Pelan Langganan tertentu anda akan ditawarkan selama-lamanya. Kami berhak untuk mengubah harga, ciri, atau pilihan yang termasuk dalam Pelan Langganan tertentu tanpa pemberitahuan, dengan syarat perubahan tersebut tidak akan berlaku sehingga terma langganan anda yang seterusnya.
 2. 8.2   Caj dan Naik Taraf Berulang. Dengan mendaftar Pelan Langganan, Pelanggan memberi kebenaran kepada HelloSign untuk mengenakan kaedah pembayaran Pelanggan secara berulang (contohnya, bulanan, suku tahunan, atau tahunan bergantung pada Pelan Langganan Pelanggan) tanpa invois. Pelanggan secara jelas memberikan kuasa kepada HelloSign untuk mengenakan caj kaedah pembayarannya (seperti kad kredit) untuk caj langganan, sebarang penggunaan atau caj yang berlebihan, dan apa-apa dan semua cukai dan yuran yang berkenaan. Kebenaran tersebut berkuat kuasa sehingga akhir Tempoh Langganan dan Tempoh Pembaharuan yang terpakai, atau sehingga Pelanggan membatalkan semua langganannya.
 3. Jika Pelanggan melebihi had penggunaan pelan langganan mereka, pelan langganan Pelanggan akan dinaiktaraf secara automatik kepada Pelan Langganan tertinggi berikutnya dan Pelanggan dengan jelas mengakui dan bersetuju bahawa ia akan membayar Pelan Langganan yang dinaiktaraf. Semua bayaran dan caj naik taraf tidak dapat dikembalikan, walaupun Pelanggan tidak menggunakan peruntukan penggunaan penuh daripada Pelan Langganan yang berkenaan.
 4. 8.3   Cukai. Bayaran HelloSign adalah tidak termasuk semua cukai, dan Pelanggan mesti membayar sebarang penjualan, penggunaan, PPN, GST, eksais, pegangan, atau cukai atau pungutan yang serupa, sama ada domestik atau asing, selain daripada cukai berdasarkan pendapatan HelloSign. Pelanggan tidak akan memotong apa-apa cukai yang berkenaan daripada pembayaran kepada HelloSign, kecuali seperti yang diwajibkan oleh undang-undang. Jika pemotongan tersebut diperlukan oleh undang-undang, Pelanggan akan meningkatkan jumlah yang perlu dibayar sehingga perlu supaya setelah membuat semua pemotongan dan pegangan yang diperlukan, HelloSign menerima dan menyimpan (bebas daripada sebarang liabiliti tersebut) jumlah yang sama dengan jumlah yang akan diterimanya jika tiada pemotongan atau pegangan telah dibuat.
 5. 8.4   Pembaharuan secara automatik dan Percubaan. JIKA AKAUN ANDA DITETAPKAN UNTUK PEMBAHARUAN AUTOMATIK ATAU DALAM TEMPOH PERCUBAAN DAN ANDA TELAH MEMBERIKAN KAEDAH PEMBAYARAN KEPADA HELLOSIGN UNTUK PERKHIDMATAN TERSEBUT, HELLOSIGN BOLEH MENGENAKAN BAYARAN KEPADA ANDA SECARA AUTOMATIK PADA AKHIR PERCUBAAN ATAU UNTUK PEMBAHARUAN, MELAINKAN ANDA MEMBERITAHU HELLOSIGN BAHAWA ANDA MAHU MEMBATALKAN LANGGANAN ANDA.
 6. 8.5   Pesanan Pembelian. Pelanggan bersetuju bahawa ia akan membayar semua jumlah yang terhutang, termasuk caj berulang, tanpa memerlukan pesanan pembelian atau rujukan untuk membeli nombor pesanan. Jika pesanan pembelian diperlukan, maka Pelanggan akan segera memberitahu HelloSign sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum keperluan tersebut dan pihak-pihak akan bekerjasama dengan suci hati dalam melaksanakan proses penagihan yang merangkumi rujukan nombor pesanan pembelian tersebut. Pelanggan bersetuju bahawa sebarang pesanan pembelian hanya untuk tujuan pentadbiran dan bahawa sebarang terma bukan pentadbiran (termasuk, tetapi tidak terbatas pada terma undang-undang, keselamatan, privasi, atau kewangan) yang terkandung dalam pesanan pembeliannya tidak berlaku untuk pembelian atau penggunaan perkhidmatan HelloSign.
 7. 8.6   Tiada Bayaran Balik. Langganan dan bayaran penggunaan atau lebihan (dan bayaran lain yang berkaitan dengan perkhidmatan, termasuk yuran langganan yang lebih tinggi untuk naik taraf) tidak dapat dikembalikan dan tidak boleh dikreditkan, kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang. Langganan HelloSign mungkin dibatalkan, dan pembatalan tersebut akan berkuat kuasa pada akhir tempoh langganan akhir-semasa anda (contohnya, jika anda menggunakan langganan bulanan berbayar, pembatalan akan berlaku pada bulan berikutnya, tetapi jika anda menggunakan langganan tahunan berbayar, pembatalan akan berlaku pada tahun berikutnya). Setelah pembatalan anda dikuatkuasakan, anda akan diturun taraf ke pelan percuma dan akan kehilangan ciri dan fungsi langganan. Jika anda tidak membayar langganan tepat pada waktunya, kami berhak menggantung langganan anda atau membuang ciri langganan.
 1. 8.7   Yuran Kelewatan & Kos Pungutan. Pembayaran lewat mungkin dikenakan caj perkhidmatan yang sama dengan kurang daripada 1.5% per bulan daripada jumlah terhutang atau jumlah maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang. Anda bersetuju untuk membayar balik HelloSign untuk sebarang kos atau perbelanjaan yang dikeluarkan oleh HelloSign untuk mengumpulkan jumlah yang masih belum dibayar setelah tarikh akhir. Jumlah yang perlu dibayar oleh HelloSign mungkin tidak ditahan oleh anda terhadap jumlah yang perlu dibayar atas apa-apa sebab pun.

9    Tempoh dan Penamatan

 1. 9.1  Tempoh.   Terma-terma ini berkuatkuasa sehingga semua Terma Langganan untuk Perkhidmatan HelloSign telah luput atau ditamatkan sebagaimana diizinkan secara jelas di sini.
 2. 9.2   Tempoh dan Pembaharuan Langganan. Pelanggan bersetuju untuk membayar yuran yang berkenaan untuk keseluruhan Tempoh Langganan. Pelanggan tidak dapat membatalkan atau menamatkan Masa Langganan kecuali yang diizinkan secara jelas oleh Seksyen 9.4 (Penamatan Kerana Sebab). Sekiranya tiada tarikh mula langganan yang ditentukan pada borang pesanan yang berkenaan, langganan akan bermula apabila Pelanggan pertama kali mendapatkan akses kepada Perkhidmatan HelloSign yang berkenaan. Setiap Tempoh Langganan akan diperbaharui secara automatik untuk tempoh berturut-turut tambahan yang sama dengan langganan awal (contohnya, jika Pelanggan mempunyai pelan tahunan maka langganan akan diperbaharui untuk jangka masa 12 bulan tambahan, jika Pelanggan mempunyai pelan bulanan maka langganan akan diperbaharui untuk jangka masa bulan tambahan) kecuali: (i) dinyatakan sebaliknya pada borang pesanan yang berkenaan; atau (ii) mana-mana pihak memberikan notis bertulis mengenai bukan pembaharuan sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya Tempoh Langganan semasa. Harga untuk sebarang pembaharuan Tempoh Langganan, borang pesanan baru, atau perubahan borang pesanan akan berada pada harga HelloSign yang berkenaan.
 3. 9.3   Penggantungan Perkhidmatan. HelloSign boleh menggantung akses Pelanggan kepada Perkhidmatan HelloSign sekiranya: (i) akaun Pelanggan tertunggak; atau (ii) Pelanggan telah melebihi had peruntukan/perkhidmatannya. HelloSign juga boleh menangguhkan akses Pelanggan kepada Perkhidmatan HelloSign atau menghapuskan Data Pelanggan jika ia menentukan bahawa: (a) Pelanggan telah melanggar mana-mana Terma ini, atau (b) penggantungan adalah perlu untuk mengelakkan kemudaratan atau tanggungjawab terhadap pelanggan atau pihak ketiga yang lain, atau untuk menjaga keselamatan, kestabilan, ketersediaan atau integriti Perkhidmatan HelloSign. HelloSign tidak akan bertanggungjawab untuk mengambil tindakan seperti yang dibenarkan di atas. Untuk mengelakkan keraguan, Pelanggan akan tetap bertanggungjawab untuk pembayaran yuran sepanjang tempoh penggantungan di bawah Seksyen 9.3 ini. Namun, melainkan jika Terma ini telah ditamatkan, HelloSign akan bekerjasama dengan Pelanggan untuk segera memulihkan akses kepada Perkhidmatan HelloSign setelah kami mengesahkan bahawa Pelanggan telah menyelesaikan syarat yang memerlukan penggantungan.
 4. 9.4   Penamatan kerana Sebab. Mana-mana pihak boleh menamatkan Terma ini, termasuk borang pesanan yang berkaitan, jika pihak lain: (i) gagal menyelesaikan sebarang pelanggaran penting terhadap Terma-terma ini (termasuk kegagalan membayar yuran yang tidak dipertikaikan) dalam masa tiga puluh (30) hari selepas pemberitahuan bertulis yang memperincikan pelanggaran tersebut; (ii) berhenti beroperasi tanpa pengganti; atau (iii) jika diizinkan oleh undang-undang yang berkenaan, meminta perlindungan di bawah kebankrapan, penerimaan, surat ikatan amanah, pengaturan pemiutang, komposisi, atau proses yang setanding, atau jika mana-mana prosiding ini dilakukan terhadap pihak tersebut (dan tidak diberhentikan dalam tempoh enam puluh (60) hari selepas itu).
 5. 9.5   Kesan Penamatan. Setelah sebarang tamat tempoh atau penamatan Terma ini atau borang pesanan: (i) Hak lesen pelanggan ditamatkan dan mesti segera: (a) menghentikan penggunaan Perkhidmatan HelloSign yang berkenaan; (b) hapus (atau, atas permintaan HelloSign, kembalikan) mana-mana dan semua salinan kod HelloSign, dokumentasi, kata laluan atau kod akses, dan apa-apa Maklumat Sulit HelloSign yang lain dalam simpanan, jagaan, atau kawalan Pelanggan; dan (ii) Hak Pelanggan untuk mengakses sebarang Data Pelanggan dalam Perkhidmatan HelloSign yang berkenaan akan berhenti dan HelloSign boleh menghapus Data Pelanggan pada bila-bila masa setelah 30 hari dari tarikh penamatan. Jika HelloSign menamatkan Terma ini untuk tujuan seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 9.4 (Penamatan untuk Sebab), sebarang pembayaran untuk baki bahagian Tempoh Langganan akan menjadi tertunggak dan mesti dibayar dengan segera oleh Pelanggan. Kecuali di mana Terma ini menetapkan remedi eksklusif, semua remedi di bawah Terma ini, termasuk penamatan atau penggantungan, bersifat kumulatif dan tidak termasuk hak atau penyelesaian lain yang mungkin tersedia untuk pihak.
 6. 9.6   Survival. Seksyen-seksyen berikut dapat bertahan daripada sebarang luput atau penamatan Terma-terma ini: 3 (Pendaftaran dan Penggunaan Akaun); 4.2 (Sekatan Umum); 4.3 (Pelepasan Beta dan Langganan Akses Percuma); 5 (Pemilikan dan Maklum Balas); 8 (Tempoh Bayaran); 9 (Tempoh dan Penamatan); 11 (Waranti dan Penafian); 12 (Kewajipan Ganti Rugi); 13 (Had Liabiliti); 14 (Produk dan Penyepaduan Pihak Ketiga); and 15 (Umum).

10     Maklumat Sulit

 • 10.1  Maklumat Sulit “Maklumat Sulit”bermaksud (a) untuk HelloSign, Perkhidmatan dan Dokumentasi HelloSign; (b) untuk Pelanggan, Data Pelanggan; (c) sebarang maklumat lain daripada pihak yang didedahkan secara bertulis atau lisan dan ditetapkan sebagai sulit atau hak milik semasa pendedahan (dan, jika pendedahan lisan, diringkaskan secara bertulis dalam masa tiga puluh (30) hari daripada pendedahan awal dan disampaikan kepada penerima), atau kerana sifat maklumat itu, penerima akan dengan jelas memahaminya sebagai maklumat sulit pihak yang mendedahkan; dan (d) terma dan syarat khusus Terma ini, dan sebarang pindaan dan lampirannya, antara pihak.
 • 10.2 Kewajipan Kerahsiaan. Setiap pihak (sebagai pihak penerima) mesti: (i) yakin dan tidak mendedahkan Maklumat Sulit pihak lain kepada pihak ketiga kecuali yang dibenarkan oleh Terma ini; dan (ii) hanya menggunakan Maklumat Sulit pihak lain untuk memenuhi kewajipannya dan melaksanakan haknya di bawah Terma ini. Setiap pihak boleh berkongsi Maklumat Sulit pihak lain dengan pekerja, ejen atau kontraktor sekutunya, yang mempunyai keperluan yang sah untuk mengetahui (yang mana, untuk HelloSign, termasuk menyediakan Perkhidmatan dan berkongsi dengan subkontraktor yang dirujuk di sini) dengan syarat bahawa pihak tersebut tetap bertanggungjawab atas kepatuhan mana-mana penerima dengan terma-terma Seksyen 10 ini dan bahawa penerima-penerima ini terikat dengan kewajipan kerahsiaan yang tidak kurang juga melindungi daripada Terma-terma ini.
 • 10.3 Pengecualian. Kewajipan kerahsiaan ini tidak berlaku untuk (dan Maklumat Sulit tidak termasuk) maklumat yang: (i) adalah atau menjadi pengetahuan umum tanpa kesalahan pihak yang menerima; (ii) diketahui oleh pihak penerima sebelum menerima Maklumat Sulit; (iii) diperoleh dengan betul oleh pihak penerima daripada pihak ketiga tanpa melanggar kewajipan kerahsiaan; atau (iv) dibangunkan secara berasingan oleh pihak penerima tanpa menggunakan Maklumat Sulit pihak yang mendedahkan. Satu-satu pihak juga boleh mendedahkan Maklumat Sulit pihak lain sejauh mana yang diperlukan oleh undang-undang atau perintah mahkamah, dengan syarat memberikan notis terlebih dahulu (jika dibenarkan oleh undang-undang) dan bekerjasama dalam usaha pihak lain untuk mendapatkan perlakuan sulit bagi maklumat tersebut.
 • 10.4 Remedi. Pihak-pihak mengakui bahawa mendedahkan Maklumat Sulit boleh menyebabkan kerugian besar yang mana kerosakan sahaja boleh menjadi remedi yang tidak mencukupi, dan seterusnya melanggar Seksyen 10 ini, setiap pihak berhak untuk mendapatkan pelepasan yang setimpal di samping penyelesaian lain yang mungkin ada di sisi undang-undang.

11   Waranti dan Penafian.

SEMUA PERKHIDMATAN, DOKUMENTASI, DAN TAPAK WEB HELLOSIGN DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN BERDASARKAN "TERSEDIA". HELLOSIGN DAN PEMBEKALNYA TIDAK MEMBUAT SEBARANG JAMINAN TERSURAT ATAU TERSIRAT, BERKANUN ATAU SEBALIKNYA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA JAMINAN KEBOLEHDAGANGAN, HAK MILIK, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BUKAN PELANGGARAN. HELLOSIGN TIDAK MEMBUAT PERWAKILAN, WARANTI ATAU JAMINAN BAHAWA PERKHIDMATAN HELLOSIGN AKAN MEMENUHI KEHENDAK ATAU HARAPAN PELANGGAN, BAHAWA DATA PELANGGAN AKAN TEPAT, LENGKAP, ATAU DISIMPAN TANPA KERUGIAN, ATAU BAHAWA PERKHIDMATAN HELLOSIGN AKAN TEPAT PADA MASANYA, TIDAK TERGANGGU ATAU BEBAS DARIPADA KESILAPAN. HELLOSIGN TIDAK MENJAMIN BAHAWA LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN AKAN BEBAS DARI KESILAPAN DAN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS AKSES YANG TIDAK DIBENARKAN DI LUAR KAWALANNYA YANG MUNASABAH. HELLOSIGN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP APA-APA HARTA PELANGGAN, DATA PELANGGAN, PRODUK PIHAK KETIGA, KANDUNGAN PIHAK KETIGA, ATAU PERKHIDMATAN BUKAN HELLOSIGN (TERMASUK UNTUK SEBARANG KELEWATAN, GANGGUAN, KERALATAN PENGHANTARAN, KEGAGALAN KESELAMATAN, DAN MASALAH LAIN YANG DISEBABKAN OLEH ITEM-ITEM INI), UNTUK PENGUMPULAN, ATAU PENGGUNAAN DAN PENDEDAHAN DATA PELANGGAN YANG DIBENARKAN OLEH TERMA-TERMA INI. PENAFIAN DALAM SEKSYEN 11 INI AKAN BERLAKU SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN. PELANGGAN DAN PELAWAT LAMAN WEB MUNGKIN MEMPUNYAI HAK BERKANUN YANG LAIN, NAMUN, SEBARANG JAMINAN YANG DIPERLUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI, JIKA ADA, AKAN DIBATASI PADA TEMPOH TERPENDEK DAN TAHAP MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

12   KEWAJIPAN GANTI RUGI

 1. 12.1   Pelanggan bersetuju untuk membela, mengganti rugi dan menahan HelloSign, sekutu, pegawai, pengarah, pekerja, pembekal, perunding, dan ejen kami yang tidak berbahaya dari sebarang tuntutan, liabiliti, kerosakan serta kos pihak ketiga (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, peguam yuran) yang berlaku daripada atau berkaitan dengan, sebagaimana yang berkenaan: (a) Akses dan penggunaan tapak web oleh Pelanggan; (b) pelanggaran Terma ini oleh Pelanggan atau Penggunanya yang sah, sebagaimana yang berkenaan; (c) pelanggaran harta intelektual atau hak lain mana-mana orang atau entiti oleh Pelanggan; (d) sifat dan kandungan semua Data Pelanggan yang diproses oleh HelloSign; (e) pengesahan Pelanggan pengguna akhir, peserta atau, penandatangan atau (f) sebarang produk atau perkhidmatan yang dibeli atau diperoleh oleh Pelanggan.
 2. 12.2   HelloSign mempertahankan hak eksklusif untuk menyelesaikan, bertolak ansur dan membayar, tanpa persetujuan Pelanggan terlebih dahulu, apa-apa dan semua tuntutan atau sebab tindakan yang diajukan terhadap kami. HelloSign berhak, dengan perbelanjaan Pelanggan, untuk mengambil alih pembelaan dan kawalan eksklusif bagi apa-apa perkara yang dikehendaki oleh Pelanggan untuk mengganti kerugian HelloSign dan Pelanggan bersetuju untuk bekerjasama dengan pembelaan terhadap tuntutan ini. Pelanggan bersetuju untuk tidak menyelesaikan masalah di mana kami disebut sebagai defendan dan/atau yang Pelanggan mempunyai kewajipan ganti rugi tanpa persetujuan bertulis kami terlebih dahulu. HelloSign akan menggunakan usaha yang wajar untuk memberitahu Pelanggan mengenai tuntutan, tindakan atau prosiding tersebut setelah menyedarinya.

13    BATASAN LIABILITI

 1. 13.1   Penafian Kerosakan Akibat. SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN, SAMA SEKALI HELLOSIGN ATAU PEMBEKALNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEHILANGAN PENGGUNAAN, KEHILANGAN DATA ATAU DATA YANG TIDAK TEPAT, GANGGUAN PERNIAGAAN, KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KOS KELEWATAN, KEROSAKAN REPUTASI, ATAU SEBARANG KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHAS, SAMPINGAN, PERGANTUNGAN ATAU AKIBAT APA-APA JENIS YANG DISEBABKAN, WALAUPUN DIBERITAHU TERLEBIH DAHULU MENGENAI KEMUNGKINAN KEROSAKAN INI.
 2. 13.2   Hadkan Kerosakan. JUMLAH TANGGUNGJAWAB HELLOSIGN DAN PEMBEKALNYA TIDAK AKAN MELEBIHI JUMLAH KESELURUHAN YANG SEBENARNYA DIBAYAR OLEH PELANGGAN KEPADA HELLOSIGN UNTUK PERKHIDMATAN HELLOSIGN ATAU PERKHIDMATAN YANG BERKAITAN DALAM DUA BELAS (12) BULAN SEBELUM TUNTUTAN. UNTUK LANGGANAN AKSES PERCUMA ATAU PELEPASAN BETA, LIABILITI HELLOSIGN TIDAK AKAN MELEBIHI JUMLAH KESELURUHAN LIMA PULUH DOLAR ($ 50 AS).
 3. 13.3   Pengecualian. WALAU APA PUN YANG DISEBUTKAN DI ATAS, TIDAK ADA BATASAN DALAM SEKSYEN 13 INI YANG MENGECUALIKAN TANGGUNGJAWAB SALAH SATU PIHAK UNTUK PENIPUAN ATAU KEMATIAN ATAU KECEDERAAN DIRI SEHINGGA DISEBABKAN OLEH KECUAIAN SATU PIHAK. SEBAGAI TAMBAHAN, UNDANG-UNDANG DI BEBERAPA BIDANG KUASA MUNGKIN TIDAK MEMBENARKAN BEBERAPA BATASAN TANGGUNGJAWAB DALAM SEKSYEN 13 INI. JIKA MANA-MANA UNDANG-UNDANG INI DIDAPATI DIGUNA PAKAI UNTUK TERMA-TERMA INI, SEKSYEN 13 INI AKAN DIGUNAKAN SEJAUH YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG.
 4. 13.4   Kegagalan Tujuan Penting. SETIAP PIHAK MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA SEKSYEN 13 INI ADALAH ASAS TAWAR-MENAWAR DAN PERUNTUKAN RISIKO YANG SEWAJARNYA ANTARA PIHAK-PIHAK DAN BERLAKU UNTUK SEBARANG TUNTUTAN YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN TERMA-TERMA INI, MANA-MANA PERKHIDMATAN HELLOSIGN ATAU PERKHIDMATAN YANG BERKAITAN, TANPA MENGIRA TEORI LIABILITI (KONTRAK, TORT, TANGGUNGJAWAB YANG TEGAS ATAU SEBALIKNYA), WALAUPUN JIKA TERDAPAT REMEDI TERHAD DALAM TERMA INI DIDAPATI GAGAL MEMENUHI TUJUAN UTAMANYA.

14    Produk dan Kandungan Pihak Ketiga.

HelloSign boleh menyediakan, atau pihak ketiga boleh menyediakan pautan ke tapak web, perkhidmatan, atau sumber pihak ketiga lain yang berada di luar kawalan kami. HelloSign tidak bertanggungjawab untuk produk atau kandungan pihak ketiga ini. HelloSign tidak membuat prewakilan atau jaminan mengenai kualiti, kesesuaian, fungsi, atau kesahan mana-mana produk pihak ketiga atau kandungan pihak ketiga yang boleh diberikan pautan, dan anda dengan ini mengetepikan sebarang tuntutan yang mungkin anda miliki terhadap kami berkenaan dengan perkara tersebut. Pelanggan bersetuju bahawa HelloSign tidak bertanggungjawab atas sebarang kehilangan atau kerosakan apa-apa yang berlaku sebagai akibat daripada urus niaga tersebut atau hasil daripada kehadiran produk pihak ketiga atau kandungan pihak ketiga tersebut.

15 Umum.

 1. 15.1   Penyerahan. Terma-terma ini akan mengikat untuk kepentingan pengganti dan pemegang hak yang dibenarkan oleh setiap pihak. Mana-mana pihak tidak boleh menetapkan Terma ini tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada pihak lain, kecuali bahawa HelloSign boleh menetapkan Terma ini tanpa persetujuan kepada Ahli Sekutu atau berkaitan dengan penggabungan, penyusunan semula, pemerolehan, atau pemindahan lain daripada keseluruhan atau sebahagian besar asetnya atau sekuriti pengundian. Sebarang percubaan untuk memindahkan atau menetapkan Terma ini kecuali yang dibenarkan secara jelas di bawah Seksyen 15.1 ini akan terbatal.
 2. 15.2   Notis. Sebarang notis atau komunikasi di bawah Terma ini mesti dibuat secara bertulis. Pelanggan mesti menghantar sebarang notis di bawah Terma ini (termasuk notis pelanggaran) kepada HelloSign, dalam bahasa Inggeris, di alamat berikut, contractnotices@dropbox.com dan sertakan "Perhatian: Jabatan Undang-undang" di baris subjek. HelloSign boleh menghantar notis ke alamat e-mel di akaun Pelanggan atau, dengan pilihan HelloSign, ke alamat pos terakhir Pelanggan yang diketahui. HelloSign juga boleh memberikan notis operasi mengenai Perkhidmatan HelloSign atau notis lain yang berkaitan dengan perniagaan melalui penyampaian notis yang jelas di laman web HelloSign atau Perkhidmatan HelloSign. Setiap pihak bersetuju untuk menerima notis elektronik. HelloSign tidak bertanggungjawab untuk sebarang Pelanggan penapisan automatik atau penyedia rangkaiannya yang mungkin digunakan untuk e-mel.
 3. 15.3   Seranta. Kecuali dinyatakan lain dalam Borang Pesanan yang berkenaan, HelloSign boleh menggunakan nama, logo, dan tanda Pelanggan untuk mengenal pasti Pelanggan sebagai pelanggan HelloSign di tapak web HelloSign dan bahan pemasaran lain.
 4. 15.4   Subkontraktor. HelloSign boleh menggunakan subkontraktor dan membenarkan mereka menggunakan hak yang diberikan kepada HelloSign untuk menyediakan Perkhidmatan HelloSign dan perkhidmatan yang berkaitan. Subkontraktor ini boleh termasuk, contohnya, penyedia perkhidmatan dan e-mel HelloSign yang dihoskan. Walau bagaimanapun, tertakluk kepada semua terma dan syarat Terma ini, HelloSign akan tetap bertanggungjawab untuk: (i) pematuhan subkontraktornya dengan syarat Terma ini; dan (ii) prestasi keseluruhan Perkhidmatan HelloSign jika dan seperti yang dikehendaki di bawah Terma ini.
 5. 15.5   Sepina. Tiada apa-apa dalam Terma ini yang menghalang HelloSign daripada mendedahkan Data Pelanggan sejauh mana yang dikehendaki oleh undang-undang, sepina, atau perintah pengadilan, tetapi HelloSign akan menggunakan usaha suci hati untuk memberitahu Pelanggan jika dibenarkan untuk melakukannya.
 6. 15.6   Kontraktor Bebas. Pihak dalam Terma ini adalah kontraktor bebas, dan Terma ini tidak mewujudkan hubungan perkongsian, usaha sama, pekerjaan, francais, atau agensi. Kedua-dua pihak tidak mempunyai kuasa untuk mengikat pihak lain atau menanggung kewajipan atas nama pihak lain tanpa persetujuan bertulis daripada pihak lain terlebih dahulu. Bukan pihak tidak mendapat faedah dan tidak dapat menguatkuasakan terma ini. Tidak ada benefisiari pihak ketiga terhadap Terma ini. Pelanggan tidak boleh menyatakan kepada sesiapa pun bahawa ia adalah ejen HelloSign atau sebaliknya dibenarkan untuk mengikat HelloSign dengan apa-apa cara pun tanpa kebenaran bertulis daripada HelloSign terlebih dahulu.
 7. 15.7   Force Majeure. Kedua-dua pihak tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan atau kegagalan untuk melaksanakan kewajipannya berdasarkan Terma ini (kecuali kewajipan pembayaran) jika kelewatan atau kegagalan itu disebabkan oleh sebab-sebab di luar kawalan yang munasabah, seperti mogok, sekatan, perang, tindakan keganasan, rusuhan, bencana alam, kegagalan atau pengurangan kuasa atau telekomunikasi atau rangkaian data atau perkhidmatan, atau tindakan pemerintah.
 8. 15.8   Kawalan Eksport. Pelanggan mengakui bahawa Perkhidmatan, dokumentasi, tapak web, dan semua produk, maklumat, teknologi, dan perisian HelloSign yang berkaitan tertakluk kepada undang-undang dan peraturan kawalan eksport Amerika Syarikat (termasuk, tetapi tidak terbatas kepada, Undang-Undang Pentadbiran Eksport AS, peraturan sanksi daripada Jabatan Perbendaharaan A.S. Kawalan Aset Asing A.S. [“OFAC”]), dan bidang kuasa lain. Pelanggan bertanggungjawab untuk mendapatkan kebenaran eksport atau import yang diperlukan untuk penggunaan Perkhidmatan HelloSign. Pelanggan mewakili dan menjamin bahawa ia, Sekutunya, dan Penggunanya yang sah tidak termasuk dalam senarai kerajaan AS yang dilarang atau disekat atau berada di (atau warganegara) negara yang dikenakan embargo kerajaan AS atau yang telah ditetapkan oleh Kerajaan AS sebagai negara yang menyokong pengganas. Pelanggan tidak boleh mengakses atau menggunakan Perkhidmatan HelloSign yang melanggar larangan, sekatan atau embargo eksport A.S.
 9. 15.9   TIMBANG TARA MANDATORI; PENEPIAN TINDAKAN KELAS. JIKA ANDA PENDUDUK A.S., ANDA TURUT BERSETUJU DENGAN PERUNTUKAN TIMBANG TARA MANDATORI YANG BERIKUT:
 10.      Kami Berdua Bersetuju untuk Menimbang Tara. Anda dan Dropbox bersetuju untuk menyelesaikan sebarang tuntutan berkenaan Terma atau Perkhidmatan melalui timbang tara muktamad dan terikat oleh seorang penimbang tara, kecuali seperti yang dinyatakan dalam Pengecualian dalam Persetujuan untuk Menimbang Tara di bawah. Ini termasuk pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan tafsiran atau penggunaan seksyen “Peruntukan Timbang Tara Mandatori” ini, termasuk kebolehan penguatkuasaan, penarikan balik, atau kesahihannya.
 11.      Keluar daripada Perjanjian untuk Menimbang Tara. Anda boleh menolak perjanjian ini untuk membuat timbang tara dalam tempoh 30 hari dari kali pertama anda mendaftar akaun anda dengan menghubungi kami di arbitrationoptout@hellosign.com.
 12.      Prosedur dan Bayaran Timbang Tara. American Arbitration Association (AAA) akan mentadbir timbang tara di bawah Peraturan Timbang Tara Komersil dan Prosedur Tambahan untuk Pertikaian Berkaitan Pelanggan. Timbang tara ini akan dijalankan di daerah Amerika Syarikat di mana anda tinggal atau bekerja, San Francisco (CA), ataupun mana-mana lokasi lain yang kami persetujui. Peraturan AAA akan mentadbir urus pembayaran bagi semua yuran timbang tara.
 13.      Pengecualian dalam Persetujuan untuk Menimbang Tara. Sama ada anda atau Dropbox boleh membuat tuntutan, jika layak, di mahkamah tuntutan kecil di San Francisco (CA) atau mana-mana daerah Amerika Syarikat tempat anda tinggal atau bekerja. Mana-mana pihak boleh membuat tuntutan mahkamah semata-mata untuk relief injunksi bagi menghentikan penggunaan tidak bertauliah atau penyalahgunaan Perkhidmatan, atau pelanggaran harta milik intelek (contohnya, tanda dagangan, rahsia perdagangan, hak cipta, atau hak paten) tanpa terlebih dahulu terlibat dalam timbang tara ataupun proses penyelesaian pertikaian tidak rasmi seperti yang diterangkan di atas. Jika persetujuan untuk menimbang tara ini didapati tidak boleh digunakan oleh anda atau tuntutan anda, anda bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif mahkamah negeri dan persekutuan di San Francisco County, California untuk menyelesaikan tuntutan anda.
 14.      TIADA TUNTUTAN BERKUMPULAN. Anda hanya boleh menyelesaikan pertikaian dengan kami secara berasingan dan tidak boleh membawa tuntutan sebagai plaintif atau ahli kumpulan dalam tindakan berkumpulan, bergabung, atau berwakil. Timbang tara kumpulan, tindakan berkumpulan, tindakan sulit peguam negara, dan gabungan dengan timbang tara lain tidak dibenarkan. Jika perenggan khusus ini tidak boleh dikuatkuasakan, maka keseluruhan seksyen ”Peruntukan Timbang Tara Mandatori” ini akan dianggap terbatal.
 15. 15.10   Pindaan; Penepian. Sebarang pengubahsuaian atau perubahan pada Terma ini mesti dibuat secara bertulis dan dilaksanakan oleh wakil yang sah daripada setiap pihak. Namun, jika HelloSign mengubah Terma ini atau Terma Khusus Perkhidmatan yang berkenaan selama Tempoh Langganan Pelanggan, versi yang diubah akan digunakan setelah pembaharuan Tempoh Langganan Pelanggan berikutnya. Tambahan: (a) Jika HelloSign melancarkan produk baru atau ciri pilihan yang memerlukan penerimaan terma baru, terma tersebut akan terpakai semasa penerimaan atau penggunaan Pelanggan; (b) perubahan pada sebarang terma akan berkuatkuasa serta-merta untuk Langganan Akses Percuma; dan (c) semasa Tempoh Langganan, HelloSign boleh mengemas kini halaman Keselamatan, Dasar Privasi, Dasar Penggunaan Boleh Diterima, dan Terma Khusus Perkhidmatan dari semasa ke semasa untuk menggambarkan penambahbaikan proses atau perubahan amalan, dan perubahan ini akan berlaku tiga puluh (30) hari dari tarikh penghantaran selagi ia tidak mengurangkan hak Pelanggan atau mewujudkan kewajipan tambahan Pelanggan yang besar selama Tempoh Langganan. Dokumentasi HelloSign tersedia dalam talian dan sentiasa dibangunkan dan diperbaiki, dan sebagai hasilnya, selama Tempoh Langganan, HelloSign boleh mengemas kini dokumentasi untuk mencerminkan amalan terbaik dengan Perkhidmatan HelloSign yang berkaitan, dengan syarat perubahan ini tidak mengurangkan hak Pelanggan atau mewujudkan tanggungjawab Pelanggan yang besar. Sekiranya terdapat percanggahan antara Terma-terma ini dengan apa-apa borang pesanan, Terma ini akan diutamakan kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Tidak ada penepian yang akan tersirat daripada kelakuan atau kegagalan untuk menegakkan atau melaksanakan hak berdasarkan Terma ini. Penepian mesti dibuat secara bertulis dan dilaksanakan oleh wakil yang sah daripada pihak penepian. Penepian oleh anda atau HelloSign mengenai pelanggaran mana-mana peruntukan Terma ini tidak mengetepikan pelanggaran lain. Kegagalan mana-mana pihak dalam Terma ini untuk menegaskan pelaksanaan perjanjian atau kewajipan yang ketat menurut Terma ini tidak akan mengabaikan hak pihak tersebut untuk menuntut kepatuhan yang ketat di masa depan, dan juga tidak akan ditafsirkan sebagai permulaan Terma ini.
 16. 15.11   Kebolehasingan. Sekiranya mana-mana peruntukan Terma ini didapati oleh mahkamah mana-mana bidang kuasa yang berwibawa tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah, peruntukan itu akan dihadkan pada tahap minimum yang diperlukan sehingga Terma ini dapat tetap digunakan.
 17. 15.12   Tiada Hak Pihak Ketiga. Tidak ada dalam Terma ini yang memberi hak kepada mana-mana pihak ketiga untuk menguatkuasakan sebarang peruntukan Terma ini. Pelanggan mengakui bahawa setiap Borang Pesanan hanya membenarkan penggunaan oleh dan untuk entiti yang sah atau entiti yang dikenal pasti dalam Borang Pesanan sebagai Pelanggan, dan bukan mana-mana Sekutu Pelanggan.
 18. 15.13   Keseluruhan Perjanjian. Terma-terma ini mewakili pemahaman lengkap dan eksklusif pihak-pihak yang berkaitan dengan isi kandungan Terma ini. Ini menggantikan semua komunikasi, cadangan dan perwakilan lisan atau bertulis sebelumnya atau berkenaan dengan Perkhidmatan HelloSign atau perkara lain yang dilindungi oleh Terma ini. Terma Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kontrak untuk Penjualan Barangan tidak terpakai pada Terma ini. Segala syarat yang disediakan oleh Pelanggan (termasuk sebagai sebahagian daripada pesanan pembelian atau bentuk perniagaan lain yang digunakan oleh Pelanggan) hanya untuk tujuan pentadbiran, dan tidak mempunyai kesan undang-undang.
 19. 15.14   Tempat & Undang-undang Pemerintah. Terma-terma ini akan ditafsirkan, diertikan, dan dikuatkuasakan dalam semua aspek sesuai dengan undang-undang tempatan Negeri California, A.S., sebaliknya tanpa merujuk kepada peraturan undang-undang pilihannya. Pihak-pihak bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa eksklusif, dan tempat di mahkamah persekutuan atau negeri yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten yang terletak di San Francisco, California, A.S.
 20. 15.15   Bahasa dan Terjemahan. HelloSign boleh memberikan terjemahan Terma ini atau terma atau dasar lain. Terjemahan disediakan untuk tujuan maklumat dan jika terdapat ketaktekalan atau konflik antara terjemahan dengan versi Bahasa Inggeris, versi Bahasa Inggeris akan digunakan.